Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Woongeluk.nl

Woongeluk.nl vof
Deken van Somerenstraat 4
5611 KX  Eindhoven
040 240 5600
KvK 71916229

Woongeluk.nl is een concept van erkende interieurarchitecten, ingeschreven bij het Architectenregister onder
nummers 4.140901.002 en 4.150115.002.

Woongeluk.nl is lid van Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO en hanteert voor maatwerk ontwerpopdrachten de Algemene Voorwaarden BNO 2013. Maatwerk is elke ontwerp-opdracht die specifiek voor jou als klant wordt gemaakt. Dat kunnen ook ontwerpopdrachten zijn die als product in de webshop zijn gekocht.

Artikel 1  – Toepassing

Deze voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op verzoeken, offertes en opdrachtbevestigingen van diensten en producten van Woongeluk en bemiddeld / geleverd via Woongeluk.nl (‘Woongeluk, ‘wij’ of ‘ons’). Woongeluk is een webomgeving waarin wij fysiek en op jouw situatie aangepast interieurontwerp bieden als dienst, waaronder ook productadvies, waarbij wij op verzoek bij de aankoop van geadviseerde producten bemiddelen. Daarnaast bieden wij producten aan met voorbereide inhoud (sets), tips en handleidingen. Ook bemiddelen wij in fysieke interieurproducten op bestelling en in de webshop. Deze voorwaarden gelden als niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

De webomgeving (site)

Artikel 2  – Registratie

Voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de site is het nodig dat je informatie over jezelf verstrekt aan ons, zoals je naam en e-mailadres. Vul alle gegevens naar waarheid in en controleer alle ingevoerde gegevens goed, want wij gebruiken deze om met jou te communiceren en bestellingen af te handelen. Als je informatie verstrekt, moet je 18 jaar of ouder zijn.

We behandelen persoonlijk identificeerbare informatie die je verstrekt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als je je e-mailadres aan ons hebt verstrekt, behouden wij ons het recht voor om je soms te benaderen met berichten over onze producten en diensten. Je kunt je altijd weer afmelden voor de ontvangst van dit soort berichten.

Artikel 3 – Aanbod en realisatie

Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd. Als wij afbeeldingen gebruiken, zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Woongeluk kan waar nodig gebruik maken van gekwalificeerde derden voor de realisatie van de producten.

Artikel 4 – Privacy

Door de site te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van het  Privacybeleid, ongeacht of je persoonlijke gegevens hebt opgegeven. Je kunt ons altijd vragen om gegevens die je aan ons hebt gegeven, te verwijderen.

Artikel 5 – Acceptabel gebruik

We gaan ervan uit dat je de site gebruikt voor  persoonlijk / niet commercieel gebruik. Als je de site gebruikt en via de site in contact komt met medewerkers van Woongeluk of derden, stem je ermee in om je te houden aan algemeen aanvaarde fatsoenlijke omgangsnormen.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom: website

Op alle op de site getoonde ontwerpen, teksten, beeldmateriaal en informatie afkomstig van Woongeluk rusten auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten. De site bevat ook logo’s, ontwerpen, teksten, beeldmateriaal en informatie afkomstig van derden. Deze inhoud is beschermd door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten van de oorspronkelijke maker en /of de overheidsinstantie. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Woongeluk of de oorspronkelijke rechthebbenden kan hiervan worden afgeweken en het materiaal wel door jou of anderen worden gebruikt.

Artikel  7 – Reviews

Het is mogelijk om op bepaalde gedeelten van de site, een review (‘review’) te plaatsen. Deze zijn soms per product maar ook voor de hele site en/of onze dienstverlening. Wij behouden ons het recht voor deze review zichtbaar te maken en met reviewplatforms zoals google te delen. Om reviews van toegevoegde waarde te laten zijn voor de site moet een review ‘echt’ zijn.

Woongeluk kan op eigen initiatief en ter eigen beoordeling reviews verwijderen. Als je vindt dat een review van een andere gebruiker niet voldoet aan de voorwaarden, mail ons dan via  team@woongeluk.nl.

Artikel  8 – Informatie van derden op de Site

De site biedt ook toegang tot inhoud, producten en diensten van derden en biedt interacties met derden waarover wij geen controle hebben. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor, noch onderschrijven of controleren wij de inhoud, het aanbod of het gedrag van derde partijen (inclusief maar niet beperkt tot de producten of diensten aangeboden door derden of de beschrijvingen van de producten of diensten aangeboden door derden). Woongeluk voert (behalve voor ons eigen kantoor) bijvoorbeeld geen controles uit op de professionals die op de site staan vermeld.

Het voorgaande brengt met zich mee dat wij wat betreft producten die via de Site zijn te vinden bij online verkopers, niet kunnen garanderen of (i) vermelde prijzen juist zijn en (ii) de genoemde verkoper het product daadwerkelijk op voorraad heeft. Uiteraard lezen wij het wel graag via team@woongeluk.nl als je onjuistheden ontdekt.

Artikel 9 – Wijzigen van de voorwaarden en de site

We behouden ons het recht voor om op elk moment:

 • deze Voorwaarden te wijzigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • de site te veranderen, inclusief het geheel of gedeeltelijk verwijderen of stopzetten van informatie of diensten of andere functies.

Alle wijzigingen die we in de voorwaarden en de site aanbrengen, worden direct van kracht tenzij je binnen 30 dagen aan ons kenbaar maakt dat je hier niet mee akkoord bent. Je voortdurende gebruik van de Site na zo’n wijziging beschouwen wij als je aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden en/of site. Als je het niet eens bent met één van de updates van deze Voorwaarden en/of de site, verzoeken wij je om de site niet langer te gebruiken. Zorg ervoor dat je regelmatig naar de site terugkeert om ervoor te zorgen dat je bekend bent met de meest recente versie van de Voorwaarden en de site.

Artikel 10 – Ontwerpproducten van Woongeluk.nl

Koop je een ontwerpproduct van Woongeluk in de shop, dan maken  wij de ontwerpen op basis van de Algemene Voorwaarden van de Bond Nederlandse Ontwerpers 2013, waarbij wij als interieurarchitecten zijn aangesloten. Dat geldt ook voor abonnementen.

Als je via de site een ontwerp-product koopt, dan is dat een koop op afstand. De wet kent aan consumenten het recht toe om een koop of afstand te herroepen. Onze ontwerp-producten en diensten, en ook de abonnementsproducten zijn maatwerk en worden snel geleverd. Daarom kun je deze niet meer herroepen zodra woongeluk is begonnen met het met leveren van de dienst. Onder beginnen verstaan wij het eerste contact vanuit woongeluk richting jou, op welke manier dan ook, zoals het opvragen van informatie of gegevens. Daarom ga je wat betreft onze producten akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Je bent ermee akkoord dat de dienst wordt geleverd in de korte termijn die in de specificatie wordt genoemd; en
 • Verklaart hierbij dat je afstand doet van je herroepingsrecht op het moment dat er is begonnen met het leveren van het interieuradvies.

In het bestelproces moet je bovenstaande punten aanvinken waarmee je je instemming hiermee bevestigt. Er wordt dan direct gestart met de levering van de dienst, maar je hebt dan geen herroepingsrecht meer zodra woongeluk is begonnen met het leveren van het advies. Elk abonnement geldt altijd voor 1 adres / c.q. woning.

Nogmaals: dit geldt ook  voor de producten in abonnementsvorm: aan het begin van het abonnement beginnen we direct met het leveren van een eerste ontwerp. Elk ontwerp is maatwerk en speciaal voor jou gemaakt. Daarom geldt er geen herroepingsrecht of bedenktijd op deze producten. Alle abonnementen lopen gedurende het bij bestelling aangegeven aantal maanden, waarbij de betaling over datzelfde aantal maanden is gespreid. Alle abonnementen worden niet automatisch verlengd. Je hoeft ze dus niet op te zeggen. Wil je tussentijds een abonnement stoppen, dat kan. Wij rekenen daarvoor 50% van het tarief van de resterende maanden ineens als afkoopsom.

Tot ons eerste contact met jou mag je gedurende de wettelijke herroepingstermijn alsnog herroepen.

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, dan meld je dit aan ons binnen de bedenktijd door een bericht aan hallo@woongeluk.nl, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat je gebruik wil maken van je herroepingsrecht. Datum en tijd van de email zijn bepalend voor de geldigheid van de herroeping.

 

Website en leveringen van producten

Artikel 11 – Aanbiedingen en overeenkomsten

Een aanbieding of prijsgave (offerte) is geheel vrijblijvend en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. Prijsopgaven zijn gespecificeerd op product en de aanvullende kosten die nodig zijn voor transport, verzekering, levering (ook evt naar verdiepingen), montage, administratie, BTW, etc. Voor levering in Nederland. Leveringen naar het buitenland worden apart gespecificeerd. Prijsopgaven kunnen wijzigen door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Tot het moment van bevestiging van opdracht door Woongeluk kan een offerte worden herroepen. Na deze termijn worden de kosten van elke aanpassing van de bestelling bij de klant in rekening gebracht.

Elke aanbieding van producten in offertes wordt door de klant zorgvuldig beoordeeld. Onjuistheden worden per omgaande maar uiterlijk binnen drie werkdagen aan ons doorgegeven. Daarna geldt de bestelling als definitief en is de (aan)betaling direct verschuldigd.

Mondelinge afspraken en bedingen zijn alleen geldig als die door Woongeluk schriftelijk zijn bevestigd.

Heeft geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd, of als de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Woongeluk begint met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen Woongeluk en koper tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Woongeluk mag bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten voor Woongeluk worden bedongen, gelden evenzeer voor door Woongeluk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 12 – Prijswijziging

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Woongeluk gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

Woongeluk zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die de interieurarchitect verricht door:

(a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen, of

(b)  wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

Woongeluk informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door de interieurarchitect of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 13 – Levering

Woongeluk vermeldt een levertijd, die nooit als harde deadline kan gelden. Als de levertermijn niet wordt gehaald is de consument verplicht een mogelijkheid te geven tot levering.

Als Woongeluk gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Woongeluk zijn ontvangen.

Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door Woongeluk tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, op de begane grond. Aflevering op etage, montage, uitpakken en plaatsing wordt waar nodig extra in rekening gebracht, na opgave van de leverancier.

Aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden is daaronder begrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering op eigen of vervangend adres.

Indien de koper een levering weigert, kan Woongeluk de daaruit voortvloeiende kosten (zoals transport en opslag) bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Woongeluk in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.
Woongeluk kan levering onder rembours laten plaatsvinden, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van Woongeluk (of bij rechtstreekse levering eigendom van de leverancier) totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Woongeluk heeft voldaan.

Artikel 15 – Ontbinding en retournering

 1. Na bevestiging van de bestelling kan de koper deze slechts met toestemming van Woongeluk wijzigen of annuleren.
 2. Als Woongeluk al kosten heeft gemaakt of door de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Woongeluk deze aan de koper in rekening brengen. In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring.
 3. Als de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat Woongeluk ervan de hoogte is gesteld dat de koper de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
 4. De koper dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop de koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan Woongeluk heeft medegedeeld terug te zenden. Woongeluk mag wachten met terugbetaling totdat Woongeluk het product heeft ontvangen, of de koper heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Punt 2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:
  zaken die: 
1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4) snel kunnen bederven of verouderen;
 6. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke 
goedkeuring door Woongeluk, op de wijze zoals door Woongeluk tijdens het aankoopproces aangegeven. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 – Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

Naast wat is bepaald in geval van overmacht, mag Woongeluk de uitvoering van de verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) opschorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden:

 • als de koper in verzuim is of Woongeluk goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Bij liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
 • als zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Woongeluk kan worden gevergd.
 • In alle gevallen worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Woongeluk niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing als sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

Artikel 17 – Garanties en reclames

De door Woongeluk te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Woongeluk geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen twee (2) dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Woongeluk gemeld te worden.

Als is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Woongeluk de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Voor levering van de geadviseerde fysieke producten (meubelen en andere interieurproducten etc) gelden ook de algemene- en garantievoorwaarden van die specifieke leverancier / merk en de daarbij behorende levertijden en consumentenadviesprijzen inclusief btw.

Artikel 18 – Uitvoering opdracht

De opdrachtgever zorgt voor tijdige en volledige informatie en waar nodig materialen. Ook zorgt hij voor het tijdig nemen van beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders, of aanwijzingen over het project aan derden zonder woongeluk hierin te kennen.

Woongeluk kan de opdrachtgever tegen betaling ondersteunen bij het eventueel aanvragen van vergunningen maar vraagt ze zelf nooit aan. Woongeluk zal een instructie van een opdrachtgever weigeren uit te voeren bij twijfel over het voldoen aan het bouwbesluit of bij een potentieel onveilige situatie. Opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor de uitvoering en de eventuele verzekering van de bouwplaats door hemzelf of de uitvoerende partij.

Artikel 19 – De prijs

Aankopen (overeenkomsten) kunnen op verschillende manieren tot stand komen:

 • Via de webshop, voor volledige betaling of via een betaling in delen;
 • Bij betaling in delen via de webshop verlopen eind- of deelbetalingen via automatische incasso.
 • Via een offerte / acceptatie met daarbij behorende betalingsafspraken;
 • Via een productorder aan een van onze partners via hun eigen webomgeving als referentie;
 • Afhankelijk van de positie van de opdrachtgever zijn offertes in of exclusief btw. Er wordt altijd een in btw bedrag vermeld.

Voor alle bedragen die niet direct via de webshop worden voldaan, geldt een maximum betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet-betaling wordt de wettelijke rente in rekening gebracht en worden incassokosten volledig aan de koper in rekening gebracht, met een minimum van 10% van het factuurbedrag met een ondergrens van 150 euro ex. btw. .

Betalingen van facturen worden nooit verrekend met andere openstaande posten.

Wij komen vrijwel altijd tot een plezierige oplossing. Mocht het onverhoopt tot een gerechtelijke procedure komen, dan dient de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag, de werkelijke advocatenkosten te vergoeden.

Woongeluk kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Bij ingebreke blijven van betaling behoudt woongeluk het recht om producten niet te leveren c.q. de bestelling ongedaan te maken. De kosten die hieraan zijn verbonden zijn voor de besteller.

Artikel 20 – Intellectueel eigendom: werk en ontwerpen

Alle rechten van intellectuele eigendom op de geleverde producten, materialen en informatie, waaronder ook begrepen schetsen, ideeën, vormgeving en de technische know-how in adviezen mogen alleen worden gebruikt voor het project waarop ze betrekking hebben. Onder geen enkele voorwaarde mogen ze herhaald worden toegepast voor andere projecten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van woongeluk.

Opdrachtgever zal in redelijkheid medewerking verlenen aan het maken van beeldmateriaal dat dient ter promotie van werk van Woongeluks van Woongeluk.

Artikel 21  – Aansprakelijkheid

Woongeluk streeft naar een volledige tevredenstelling van de klant voor haar eigen producten en spant zich daar optimaal voor in.  Waar Woongeluk het aanbieden van producten of diensten faciliteert van derden aanvaardt Woongeluk geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, schade wegens inhoud geplaatst door een derde partij op de site, zoals een verkoper van interieurproducten of aanbieder van interieuradvies, de juistheid van productomschrijvingen of andere productinformatie zoals prijs en verkopende partijen en de beschikbaarheid bij hen, de inhoud en juistheid van websites van derden die toegankelijk zijn via de site, de kwaliteit van diensterlening of het gedrag van een derde partij met wie je in contact komt via de site, een en ander voor zover afwijzing van aansprakelijkheid wettelijk is toegestaan.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • In geval van geschillen is de rechter naar keuze van Woongeluk bevoegd.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 23 – Overige bepalingen

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Woongeluk gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Updating…
 • Geen producten in je winkelmand.